คาถาไหว้ครู

คำไหว้ครูยันต์ ๑๐๘

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาราถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ
สวาขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีสิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยะคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุเทวา ชะละถะละ วิสะเม ยังขะคันธัพพนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโลอะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
วันทิตตะวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจฉัยหิ สัพะ ธัมมา ปะสิทธิ เม สัพพะอันตะรายัง วินาส สันติ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม
เอหิคาถัง ปิยัง กาโย ทิสาปาโมกขัง อาจาริยัง เอหิ เอหิ พุทธานุภาเวนะ เอหิ ธัมมานุภาเวนะ เอหิ สังฆานุภาเวนะ
นะมัสสิตตะวา อิสีสิทธิโลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสี จะ พันธะนัง สาตรา อะหัง วันทามิ ตัง อิสีสิทธิเวสสะ
มะอะอุ อะทิกะมูลัง ตรีเทวานัง มะหาสาตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตรา อุสาอาวา มะหามันตัง มะอะอุโลปะเกเญยยัง อังการะเส วะราชิโน ตรีนิ อักขะ รานิ ชาตานิ อุณาโลมา ปะนะ ชายะเต นะโมพุทธายะ สัตถุโน พุทโธ
องการพินธุนาถัง อุปปันนัง พรหมาสะหะ ปะตินามัง อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะปะทุมัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทานัง
สิโร เม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมะ เทวะคะตา หะทะยังนารายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถปะระเมสุรา ปาเทวิสะณุกัญเจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิ เม
พุทธัง วันทิตวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระพุทธคุณณัง ธัมมัง วันทิตา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระธรรมคุณณัง สังฆัง วันทิตวา ข้าพเจ้าไหว้แล้วซึ่งพระสังฆคุณณัง อนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า อีกทั้งคุณบิดามารดา คุณอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์ คุณพระฤาษีนารอท คุณพระฤาษีนาไลย์ คุณพระฤาษีไลยโกฏิ คุณพระฤาษีตาวัว คุณพระฤาษีตาไฟ คุณพระฤาษีกัสสป คุณพระฤาษีไกรภพ คุณพระฤาษีทัสสนะมงคล ทั้งพระเพชฉลูกัญ และนักสิทธิ์วิทยา อีกทั้งพระธรณี นางพระคงคา พระเพลิง พระพาย พระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้า เธอจึงมาประสิทธิ์พระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอัญเชิญเทพยดาทั่งหลายทั่วพื้นปฐพีดล พระฤาษีทั้งร้อยแปดตนบันดาลดลด้วยสรรพพิทย์เละวิทยา พระครูพา พระครูเฒ่า ครูพักแลอักษร สถาพรกรรมสิทธิ์แก่ข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้เถิด
อิติปิโส ภะคะวา ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอยู่เหนือเกล้าผม ขออัญเชิญพระพรหมเสด็จมาอยู่เบื้องบ่าซ้าย ขออัญเชิญพระแม่คงคา เสด็จมาเป็นน้ำลาย ขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาก ขออัญเชิญพยานาคเสด็จมาเป็นสร้อยสังวาย์ ขออัญเชิญพระกาฬเสด็จมาเป็นดวงใจ ข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใด เมื่อใด ภูตใด พรายใด อย่าได้เบียดเบียนบีฑา อย่าได้ประมาทพลาดพลั้ง ขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลัง พระฤาษีทั้งร้อยแปดตน เดชะคุณครูบาธิยายอันเลิศล้ำ คุณครูอยู่ในถ้ำจงมาช่วยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้า พุทธัง ประสิทธิ มหาประสิทธิ ธัมมังประสิทธิ
โอม คุรุเทวะ นะมามิ ข้าพเจ้าขอยอกรชุลี โดยยินดีเคารพ คำนับนบครูผู้เฒ่า แต่ก่อนเก่าปัจจุบัน ครูเลขแลครูยันต์ ครูว่านแลครูยา ครูตำหรับแลครูตำรา ครูเวทย์มนต์กลคาถา ครูนะโม กอ ขอ แล กอ กา ครูอักขระขอมไทยจนจบหมด ที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษามา ข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาธิยายทั้งหลายนั้น เชิญมาชุมนุมประชุมกัน ณ สถานอันเป็นมงคลที่นี้
สิทธิกิจจัง กิจจานุกิจ ซึ่งบำเพ็ญกรณียกิจ จงเสร็จสมอย่าค้างขัดข้องแรมนานเลยนา
สิทธิกัมมัง การงานผดุงเพื่อบำรุงรักษา อย่าเริศโรยช้า สิทธิได้พลัน เทอญแลนา
สิทธิการิยะตะถาคะโต พระสรรเพชญเผด็จมารมอดฉันใด ปลอดภัยแผ้วคลาดแคล้วพ้นภัยพาล ฉับพลันเทอญนา
สิทธิลาโภ นิรันตะรัง อีกราชลาภทุกสิ่งสรรพ จงนิรันดรหลั่งล้น ดั่งหนึ่งนทีธารท้น อย่ารู้ขาดสูญ เลยนา
สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง เดชอำนาจแผ่ทั่วผอง อริสยองหย่อนห้าว จงมีชัยชนะทุกด้าว ปราบล้างไพรี แลนา
สัพธะสิทธิ ภะวันตุ โว ขอสรรพพรจงประสาทประสิทธิ์แก่ข้าเสร็จสม ดังข้าพ้องพร่ำถวายฉะนี้เทอญ

หน้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องสักการะครู ตำรับอิสาน