ลมปราณ

ลมปราณ

การกำหนดลมปราณ หรือการกำหนดลมหายใจเข้าออก ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า สูริย์กาลา จันทกาลา ลมทางจมูกขวาเรียกว่า ลมสูริย์กาลา ลมทางจมูกซ้ายเรียกว่า ลมจันทกาลา

วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ เป็นวันที่ลมจันทกาลาคล่อง และ วันอาทิตย์ วันอังคาร วันเสาร์ เป็นวันที่ลมสูริย์กาลาคล่อง

Lersi_Tat_Ton_Hermit_Exercises

อันลมสูริย์กาลา จันทกาลานี้ มีประโยชน์มากมายนัก บรรดาคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางเวทมนต์ทั้งหลาย จำเป็นต้องเรียนรู้ไว้ อาจสามารถที่จะทำนายทายทักเหตุการณ์ต่างๆ ได้ แต่ในที่นี้จะกล่าวไว้ แต่เพียงวิธีออกยาตราเดินทางไปหาลาภ หรือก่อนที่จะกระทำกิจพิธีใดๆ พึงให้ตรวจลมสูริย์ ลมจันทร์เสียให้สะดวกก่อนจึงค่อยทำ

Lersi

วิธีกำหนดสูริย์กาลา จันทกาลานั้นก็คือให้สูดลมหายใจเข้าออกทั้งสองข้าง ถ้าเป็นวันของลมจันทกาลา ลมจันทกาลาเดินคล่อง หรือถ้าเป็นวันประจำของสูริย์กาลา ลมสูริย์กาลาคล่อง อย่างนี้จัดว่าดี ถ้าลมคล่องทั้งสองข้างท่านจัดว่าเสมอตัว แต่ถ้าหากวันประจำของจันทกาลา แต่ลมสูริย์กาลาเดินคล่อง และถ้าหากเป็นวันประจำของสูริย์กาลา แต่ลมจันทกาลาเดินคล่องอย่างนี้ ท่านเรียกว่าลมเดินผิดทาง ไม่ดี

Lersi_Tat_Ton_Hermit_Exercises

ถ้าเห็นลมเดินผิดทาง ให้เอามือปิดรูจมูกข้างนั้นเสีย และให้ตั้งใจบริกรรม พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ หรือไตรสระคมก็ได้ สักครู่หนึ่งจึงทำดูใหม่จนเห็นว่าลมนั้นเดินถูกทาง แล้วจึงค่อยออกเดินทาง หรือจะประกอบทำกิจใดๆ ที่พึงประสงค์ แต่ถ้าลมนั้นเดินคล่องเท่ากันทั้งสองข้าง ให้หยุดครู่หนึ่งก่อน แล้วทดลองทำดูใหม่ให้ลมเดินถูกทางจึงจะใช้ได้ โดยเฉพาะในการเดินทาง ให้พึงยึดข้างที่ลมคล่องไว้เป็นหลัก ถ้าลมคล่องข้างไหนให้ยกเท้าข้างนั้นออกไปก่อน จะบังเกิดความสวัสดีมีชัยแล

Prana Yantra (Hindu) - click to read

ปราณ

อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นของสำคัญยิ่งในการใช้มนต์คาถาคือ “ปราณ” คำว่าปราณแปลว่า “ชีวิต” ปราณเป็นกำลังที่เราได้มาจากธาตุต่างๆ ในโลกนี้ ปราณเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในทางจิตศาสตร์ เพราะมิใช่ว่าปราณจะช่วยให้มนุษย์ เกิดความแข็งแรงยังชีวิตอยู่ได้เท่านั้น ปราณยังเป็นสิ่งที่สามารถในการที่จะใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ผู้อื่น และใช้เป็นสิ่งดึงดูดได้อีก ปราณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกาหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ โดยวิธีหายใจเข้าให้แรงและลึกอยู่เสมอ เราจะได้ปราณเข้ามาไว้ในกายตัว การฝึกหายใจเช่นนี้อยู่เสมอ นับเป็นประโยชน์มากในด้านสุขภาพ และด้านจิตใจช่วยสร้างกำลังใจให้แข็งแกร่ง บางมิติให้แง่คิดเห็นว่าช่วยดับความโกรธพยาบาท ดับความใคร่ในเรื่องกามคุณและช่วยให้จิตปลอดโปร่ง ปราณเป็นสิ่งที่สามารถจะถ่ายอดออกไปได้

RuesiTatTonBook

การเสกเป่าก็ดี การรดน้ำมนต์ก็ดี สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับปราณทั้งนั้น เรียกว่าการถ่ายปราณ ผู้ที่จ่ถ่ายปราณได้ต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจเข้มแข็ง คือมีดวงจิตที่เป็นสมาธิ โดยที่ต้องมีเครื่องสำหรับยึดเหนี่ยว เครื่องยึดเหนี่ยวนั้นก็คือมนต์คาถานั่นเอง เป็นเครื่องที่จะช่วยปลุกกำลังปราณในตัวของตัวเองเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่น การรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีการถ่ายปราณเป็นวิธีที่ดีที่สุด เหมือนดังการถ่ายเลือดจากคนที่มีกำลังกายแข็งแรงไปใส่ในตัวคนไข้เช่นกัน แต่นั่นเป็นหลักวิชาทางการแพทย์ สำหรับหลักวิชาทางจิตศาสตร์นั้น ถือว่า ในร่างกายของคนมีสิ่งสำหรับต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าหากสำหรับต่อสู้นั้นยังมีกำลังต้านทานพอ โรคภัยไข้เจ็บก็หายไปได้เอง โดยไม่ต้องใช้วิธีรักษาอย่างอื่น ที่จะปลุกให้สิ่งสำหรับต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนั้นเกิดกำลังขึ้น ก็คือการถ่ายปราณ (ถ่ายชีวิต) เข้าไปในตัวคนเจ็บนั่นเอง

The Chakras

การถ่ายปราณมีวิธีถ่ายหลายวิธีด้วยกันคือ ถ่ายโดยการแตะต้องลูบคลำด้วยการใช้มือ เพราะเชื่อว่าปราณอาจถ่ายทางนิ้วมือได้ ถ่ายโดยการพ่นเป่าลมออกจากปากไปให้ถูกต้องตัวคนเจ็บและถ่ายลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนำสิ่งนั้นไปให้ถูกคนเจ็บไข้อีกทีหนึ่ง เช่นการทำน้ำมนต์ ดังที่ปฏิบัติกันมาจนทุกวันนี้

Thai Ruesi in Yogic Pose (Tat Ton)