Rishi Gautam Lersi Kodom

Rishi Gautam - Ruesi Kodom in Thai - one of the Sapta Rishi

Rishi Gautam – the Indian Vedic name for Ruesi Kodom. Rishi Gautam was one of the Seven Rishi (Sapta Rishi).